UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes99
Včera127
Za týždeň846
Za mesiac524

Informácie k prvému dňu školského roka

 • Prevádzka MŠ je od 06:00 do 16:30 hod.
 • Ráno sa deti schádzajú každé vo svojej triede od 6:00 do 8:00 hod. – zberná trieda nefunguje.
 • Najneskorší príchod je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede.
 • Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť ráno do 8:00 hod. na pevnú linku ŠJ 4522952.
 • Odchod na obed je v čase o 12.00 hod., u predškolákov 12,30 hod.- odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, vchod bude zamknutý.
 • Popoludní sa deti rozchádzajú každé zo svojej triedy alebo zo školského dvora od 15:15 do 16:30 hod. - zberná trieda nefunguje.
 • Zdržiavanie sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutne potrebný čas.
 • Jedno dieťa sprevádza jeden zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba).
 • Do budovy vstupujú všetky osoby sprevádzajúce dieťa s rúškom.
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky. Deti si budú umývať ruky pod dohľadom zamestnanca školy.
 • Deti do materskej školy môžu prichádzať a odchádzať aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter.
 • U detí sa realizuje meranie telesnej teploty.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ predkladá zákonný zástupca zdravotný dotazník a vyhlásenie.
 • Dokumentáciu potrebnú pre potreby materskej školy (súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o návšteve materskej školy, splnomocnenie pre inú dospelú osobu, zápisné lístky a pod.) zákonný zástupca prinesie do troch dní.
 • Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu, okrem výnimky.
 • Na utieranie rúk budú deti používať jednorazové papierové utierky, textilné uteráky sa nepoužívajú.
 •  Výmena posteľnej bielizne sa uskutoční 1x do týždňa.
 • Výmena pyžám sa uskutoční 1x do týždňa, vždy v piatok.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.

 Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021 zverejnené pri vstupe.
 • Dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca (spevádzajúca osoba).
 • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke/zamestnancovi materskej školy.
 • Zdržiavanie sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy obmedzí na nevyhnutné minimum.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek: až do odvolania je zakázané nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy. Výnimku tvoria novoprijaté deti, ktoré si môžu priniesť hračku na spánok.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľa v triede a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Požadované doklady:

 • Fotokópia zdravotného preukazu novoprijatých detí.
 • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

   

  Ak nemáte možnosť vytlačiť si a vyplniť, budú Vám poskytnuté pri vstupe do tried.

V zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR bude škola vykonávať ranný filter (aktuálny zdravotný stav dieťaťa). S dieťaťom môže vstúpiť do budovy školy iba jedna sprevádzajúca osoba.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (semafor_ms.pdf)Semafor MŠ[ ]425 kB

o prerušení prevádzky / uzatvorení  prevádzky  materských škôl v čase letných prázdnin v školskom roku 2019/2020

Primátor mesta Sabinov ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ materských škôl v meste Sabinov, v súlade so  zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 10/2019  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

r o z h o d  o l

 o prerušení / uzatvorení / prevádzky materských škôl v čase letných  prázdnin takto :

 • Materská škola 17. novembra : od      1.7.2020    do    31.8.2020
 • Materská škola Švermova       : od      1.7.2020    do      31.8.2020
 • Materská škola 9. mája           :  od      1.8.2020    do     31.8.2020
 • Materská škola Jarková          :  od      1.7.2020    do     31.8.2020
 • Materská škola Severná          :  od      1.7.2020    do     31.8.2020

V čase prevádzky uhrádza materskej škole zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ vo výške 1,50 € / 1 deň / 1 dieťa.

 Poplatok  je potrebné uhradiť  Materskej škole,9. mája 27 v Sabinove do 3.7.2020

 

Do materskej školy budú umiestnené v čase letných prázdnin len deti zamestnaných rodičov.

 Ak nahlásené dieťa do MŠ nenastúpi, príspevok nebude rodičovi vrátený. Poplatok za stravu bude vrátený vtedy, ak rodič odhlási dieťa z dochádzky 24 hodín vopred. Za dieťa, ktoré v čase letných prázdnin do materskej školy nebude dochádzať, zákonný zástupca príspevok neuhrádza.Keď sa na pobyt v materskej škole počas letných prázdnin prihlási menej ako päť detí, materská škola nebude v prevádzke. Riaditeľka materskej školy je povinná preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí.

 

Rozhodnutie sa vydáva pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov.

  V Sabinove, 15.6.2020                                                                               

                                                                                             Ing. Michal Repaský

                                                                                                 primátor mesta

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. 9. MÁJA  č. 27, SABINOV OD 01.06.2020

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 7:00 – 16:00 hod.
 • v skupine môže byť najviac 15 detí, vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, čím nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami,
 • deti nie sú do skupín delené podľa tried, ktoré navštevovali pred prerušením vyučovania
 • dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),  obidvaja musia mať rúško,
 • pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi  sa zákonný zástupca zdržuje max. 10 minút a hlavne musia dodržiavať odstupy,
 • prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predloží zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Čítať ďalej...