UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes98
Včera127
Za týždeň845
Za mesiac523

      V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR o otváraní škôl a školských zariadení mesto, berúc do úvahy usmernenie ministerstva k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania do konca školského roka,  hygienické a technické  podmienky materských škôl aj ekonomické podmienky mesta, rozhodlo zatiaľ  o otvorení jednej materskej školy k 1. 6. 2020.

     Dňa 1. 6. 2020 sa otvorí materská škola na Ul. 9. mája v Sabinove pre deti tých rodičov, ktorí sú zamestnaní v tzv. 1. línii (vojaci, policajti, zdravotníci, učitelia...). Budú otvorené 4 oddelenia. Ak rodičia uvedených profesií nebudú mať záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole, budú doplnení ďalší záujemcovia. Informovanie rodiča o umiestnení dieťaťa v materskej škole zabezpečí  riaditeľka  každej materskej školy.

     Prevádzka materskej školy bude v súlade s usmernením ministerstva školstva od 7.00 h do 16.00 h.

Ing. Znancová - vedúca

Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

Mestský úrad Sabinov

  1. marca 2020 na základe rozhodnutie ministra školstva SR o zamedzení šírenia koronavírusu boli uzavreté všetky školy a školské zariadenia.  Platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta  /VZN/ o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s takouto situáciou nepočítalo, preto oddelenie školstva pripravilo na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh nového VZN, podľa ktorého sa tieto poplatky neuhrádzajú, ak je prerušená dochádzka žiaka do školského zariadenia z dôvodu prerušenia prevádzky zariadenia zapríčineného zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na viac ako 30 po sebe idúcich kalendárnych dní.

     Výnimkou je ZUŠ, kde sa počas mimoriadnej situácie, súvisiacej so sírením ochorenia COVID 19, vyučovalo on-line a poplatky sa za toto obdobie znižujú na polovicu / VZN - článok 8 /.

     Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. mája 2020 schválilo tento návrh a umožňuje dospelým žiakom a zákonným zástupcom žiakov požiadať riaditeľa školy alebo školského zariadenia o vrátenie poplatkov za uvedené obdobie. Žiadosť je potrebné doručiť riaditeľovi písomne do 30. 6. 2020 .

Celé znenie VZN mesta Sabinov č. 4/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov nájdete na https://www.sabinov.sk/attachments/article/91/VZN_c_4-2020.pdf

Ing. Znancová - vedúca

Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

Mestský úrad Sabinov

Tieto pokyny platia pre zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov: Materská škola na Ul. 17. novembra, Materská škola na Ul. Švermovej, Materská škola na Ul. 9. mája, Materská škola na Ul. Jarkovej, Materská škola na Ul. Severnej.

  1. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.Rodič ho doloží pred vydaním rozhodnutia o prijatí

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

a/ osobne

b/ poštou

  1. 3 Osobne bude možné prihlášku doručiť do materskej školy len od 30. apríla do 15. mája 2020 počas pracovných dní v čase od 9.00 - 10.30 h a od 15.30 – 16.30 h. V materskej škole na Ul. Severnej len v dopoludňajších hodinách, t.j. 9.00 - 10.30 h. Rodičia sú povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia. Riaditeľka školy zabezpečí miestnosť, v ktorej sa budú prihlášky od rodičov preberať.
  2. Pri doručení poštou musí byť žiadosť doručená materskej škole najneskôr 29. mája. Smerodajný je dátum doručenia do materskej školy, nie dátum podania na pošte. Tlačivo prihlášky je možné získať z webovej stránky školy, resp. osobne v čase zápisu. Vzhľadom k tomu, že materská škola na Ul. Jarkovej je v rekonštrukcii, prihlášky do tejto materskej školy zasielajte na adresu Bc. Marcela Chomjaková, Komenského 23, 083 01 Sabinov.
  3. Riaditeľky materských škôl vydajú rozhodnutia o prijatí do 30. 7. 2020.

Ostatné usmernenia k zápisu detí do materských škôl sa riadia Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. 3. 2020.

Sabinov 15.4.2020                                                                                                  

Ing. Michal Repaský 

primátor mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Pokyny k zápisu.pdf)Pokyny k zápisu.pdf[ ]50 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_MŠVVaŠ SR.pdf)Rozhodnutie_MŠVVaŠ SR.pdf[ ]179 kB

      Primátor mesta ako správny orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva  v spojení s § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon”) a Čl. 1 ods. 4 písm. b/ Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 3/2018 v znení neskorších zmien VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov (ďalej len „VZN”) toto

r o z h o d n u t i e:

 

            Zákonný zástupca dieťaťa nie je povinný

 

uhradiť príspevok na   úhradu nákladov spojených s činnosťou v materskej škole od 16. marca 2020 do odvolania   podľa Čl. 1 ods. 4 písm. b/ VZN č. 3/2018  pre dieťa, ktoré nedochádzalo  do  MŠ   v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11.3.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ll. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, následne na to uzneseniami č. 114 z 15.3.2020 a č. 115 z 18.3.2020 vyhlásila núdzový stav.

     Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12.3.2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení.

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12.3.2020 prerušila vyučovanie v školách a školských zariadeniach od 16.3.2020 do 29.3.2020 vrátane.  

     Ďalšie rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. 3.2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  mimoriadne prerušilo školské vyučovanie od 30. marca 2020 do odvolania. Z toho dôvodu  dospel správny orgán k záveru, že  zákonný zástupca spĺňa podmienky na upustenie od úhrady nákladov spojených s činnosťou v materskej škole od 16. marca 2020 do odvolania   podľa Čl. 1 ods. 4 písm. b/ VZN č. 3/2018. Vzniknuté preplatky budú riešené až po uzavretí školského roka 2019/2020, teda po 31. auguste 2020. Na základe uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

 

 

Ing. Michal Repaský

 primátor mesta