UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes99
Včera127
Za týždeň846
Za mesiac524

 

do Materskej školy Ul. Švermova č.1 v Sabinove

na školský rok 2021/2022

 

v termíne od 3.5.2021 do 14.5.2021

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy na školský  rok 2021/2022:

  • do materskej školy zapisujeme deti vo veku od 3-6 rokov, ktoré do materskej školy nastúpia 2.9.2021,
  • prednostne  do materskej školy prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a deti, ktorých súrodenci už našu školu navštevujú,
  • v závislosti od kapacity materskej školy prijímame aj deti mladšie ako 3 roky.

 Žiadosti  si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7,00 – 16,00 hod. u riaditeľky/zást. riad. školy alebo stiahnuť z https://www.mssvermova.sk/dokumenty-na-stiahnutie  a zaslať osobne alebo poštou.

Kontakt: 0905 210 533

Dňom 12.3.2021 končia sa karanténne opatrenia.

Deti sa od 15.3.2021 môžu vrátiť do materskej školy. Otvorené budú všetky triedy.

 

U rodičov po karanténe dieťaťa alebo rodičov prichádzajúcich s dieťaťom po viac ako 14 dňoch budeme pri schádzaní potrebovať:

  • podpísanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu, ktoré Vám predloží pedagogický zamestnanec,
  • kópiu Vášho negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo kópie výnimiek.

 

Rodičia detí, ktoré doteraz navštevovali materskú školu, potrebujú  pravidelné predkladanie kópie svojho negatívneho testu alebo kópie výnimiek.

 

 

Ďakujeme a tešíme sa

Primátor mesta ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  v  zmysle  Rozhodnutia  ministra  školstva,  vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 z 2. marca 2021 a v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a č. 123 z 28. februára 2021

 

s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021

 

zachováva  školské vyučovanie prezenčnou formou v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a to

 

  1. v materských  školách  prednostne  pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  2. v základných školách na prvom stupni prednostne  pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným  prezenčným  výkonom  práce alebo  pre  žiakov,  ktorým  podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

 

Zároveň na základe rozhodnutia primátora mesta  prevádzka materskej školy  v rámci personálnych a priestorových možnosťí a kapacít zariadenia bude zabezpečená aj pre ostatné deti materskej školy takto:

  1. od 8.3.2021 -12.3.2021 pre deti navštevujúce MŠ doposiaľ a pre deti, ktorých rodičia prejavili záujem, v prevádzke budú iba 3 triedy z personálnych dôvodov,
  2. od 15.3.2021 pre všetky deti MŠ.

 

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

 

Prosíme rodičov, aby priebežne sledovali informácie, ktoré zverejní MŠVVaŠ SR.

Prevádzka MŠ bude od 1.3.2021 do 12.3.2021 obmedzená na 3 (slovom tri) triedy. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 a znížený počet zamestnancov MŠ, ktorí boli v úzkom kontakte.

 

Všetky deti, ktoré navštevovali MŠ od 22.2.2021 do 26.2.2021 (počas jarných prázdnin) budú v povinnej karanténe podľa pokynov RÚVZ do 12.3.2021.

 

Deti, ktoré nastúpia do MŠ v pondelok 1.3.2021, budú stabilne rozdelené do troch tried.

 

Ďakujeme za pochopenie.