UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

 

Obchodné meno alebo názov: KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014
Právna forma:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: ŠVERMOVA 636/1
083 01 SABINOV

Návštevnosť

Dnes45
Včera166
Za týždeň45
Za mesiac3246

Pokyny sú vypracované na základe Školského semaforu MŠVVaŠ SR v súlade s platnými zákonmi, uzneseniami vlády, vyhláškami, opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR:

 1. Rúško: rodič a všetky osoby vstupujú do priestorov materskej školy s prekrytím horných dýchacích ciest. Výnimku majú deti do 6 rokov.
 2. Ruky: všetky vstupujúce osoby používajú dezinfekciu rúk.
 3. Odstup: do šatne je umožnený vstup najviac dvom rodičom a ich deťom s minimálnym zdržiavaním sa v jej priestoroch.
 4. Ranný filter: pedagogický alebo riaditeľkou poverený zamestnanec vykonáva ranný filter spolu s meraním telesnej teploty.
 5. Bezpríznakovosť: pred prvým vstupom do materskej školy – 2.9.2021 rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1). Dieťa s príznakmi zostáva doma. Ak rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
 6. Bezpríznakovosť po 3 dňoch neprítomnosti: po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane víkendov a sviatkov predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1). Toto Vyhlásenie v zelenom okrese predkladá na základe odporúčania MŠ SR, v oranžovom a červenom povinne na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat.
 7. Ospravedlnenie rodičom: rodič svojím rozhodnutím ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 8. OČR: rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa. Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR nemá.
 9. Bezodkladná povinnosť rodiča informovať triednu učiteľku:
  • v prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID -19 (bol v úzkom kontakte s osobou  pozitívnou na COVID-19), dieťa nenavštevuje materskú školu,
  • v prípade karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva, dieťa nenavštevuje materskú školu,
  • v prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním.
 10. Aktivity: materská škola neorganizuje: školu v prírode, výlety, exkurzie, športový výcvik a spoločné školské aktivity.
 11. Prevádzka materskej školy: podľa COVID Automatu bude škola  otvorená vo všetkých farbách okresov.

 

do Materskej školy Ul. Švermova č.1 v Sabinove

na školský rok 2021/2022

 

v termíne od 3.5.2021 do 14.5.2021

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy na školský  rok 2021/2022:

 • do materskej školy zapisujeme deti vo veku od 3-6 rokov, ktoré do materskej školy nastúpia 2.9.2021,
 • prednostne  do materskej školy prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a deti, ktorých súrodenci už našu školu navštevujú,
 • v závislosti od kapacity materskej školy prijímame aj deti mladšie ako 3 roky.

 Žiadosti  si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7,00 – 16,00 hod. u riaditeľky/zást. riad. školy alebo stiahnuť z https://www.mssvermova.sk/dokumenty-na-stiahnutie  a zaslať osobne alebo poštou.

Kontakt: 0905 210 533

Dňom 12.3.2021 končia sa karanténne opatrenia.

Deti sa od 15.3.2021 môžu vrátiť do materskej školy. Otvorené budú všetky triedy.

 

U rodičov po karanténe dieťaťa alebo rodičov prichádzajúcich s dieťaťom po viac ako 14 dňoch budeme pri schádzaní potrebovať:

 • podpísanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu, ktoré Vám predloží pedagogický zamestnanec,
 • kópiu Vášho negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo kópie výnimiek.

 

Rodičia detí, ktoré doteraz navštevovali materskú školu, potrebujú  pravidelné predkladanie kópie svojho negatívneho testu alebo kópie výnimiek.

 

 

Ďakujeme a tešíme sa