UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes70
Včera165
Za týždeň928
Za mesiac3620

Informácie k prvému dňu školského roka

 • Prevádzka MŠ je od 06:00 do 16:30 hod.
 • Ráno sa deti schádzajú každé vo svojej triede od 6:00 do 8:00 hod. – zberná trieda nefunguje.
 • Najneskorší príchod je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede.
 • Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť ráno do 8:00 hod. na pevnú linku ŠJ 4522952.
 • Odchod na obed je v čase o 12.00 hod., u predškolákov 12,30 hod.- odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, vchod bude zamknutý.
 • Popoludní sa deti rozchádzajú každé zo svojej triedy alebo zo školského dvora od 15:15 do 16:30 hod. - zberná trieda nefunguje.
 • Zdržiavanie sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutne potrebný čas.
 • Jedno dieťa sprevádza jeden zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba).
 • Do budovy vstupujú všetky osoby sprevádzajúce dieťa s rúškom.
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky. Deti si budú umývať ruky pod dohľadom zamestnanca školy.
 • Deti do materskej školy môžu prichádzať a odchádzať aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter.
 • U detí sa realizuje meranie telesnej teploty.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ predkladá zákonný zástupca zdravotný dotazník a vyhlásenie.
 • Dokumentáciu potrebnú pre potreby materskej školy (súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o návšteve materskej školy, splnomocnenie pre inú dospelú osobu, zápisné lístky a pod.) zákonný zástupca prinesie do troch dní.
 • Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu, okrem výnimky.
 • Na utieranie rúk budú deti používať jednorazové papierové utierky, textilné uteráky sa nepoužívajú.
 •  Výmena posteľnej bielizne sa uskutoční 1x do týždňa.
 • Výmena pyžám sa uskutoční 1x do týždňa, vždy v piatok.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.

 Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021 zverejnené pri vstupe.
 • Dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca (spevádzajúca osoba).
 • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke/zamestnancovi materskej školy.
 • Zdržiavanie sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy obmedzí na nevyhnutné minimum.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek: až do odvolania je zakázané nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy. Výnimku tvoria novoprijaté deti, ktoré si môžu priniesť hračku na spánok.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľa v triede a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Požadované doklady:

 • Fotokópia zdravotného preukazu novoprijatých detí.
 • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

   

  Ak nemáte možnosť vytlačiť si a vyplniť, budú Vám poskytnuté pri vstupe do tried.