UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

 

Obchodné meno alebo názov: KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014
Právna forma:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: ŠVERMOVA 636/1
083 01 SABINOV

Návštevnosť

Dnes50
Včera166
Za týždeň50
Za mesiac3251

Primátor mesta ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  v  zmysle  Rozhodnutia  ministra  školstva,  vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 z 2. marca 2021 a v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a č. 123 z 28. februára 2021

 

s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021

 

zachováva  školské vyučovanie prezenčnou formou v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a to

 

  1. v materských  školách  prednostne  pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  2. v základných školách na prvom stupni prednostne  pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným  prezenčným  výkonom  práce alebo  pre  žiakov,  ktorým  podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

 

Zároveň na základe rozhodnutia primátora mesta  prevádzka materskej školy  v rámci personálnych a priestorových možnosťí a kapacít zariadenia bude zabezpečená aj pre ostatné deti materskej školy takto:

  1. od 8.3.2021 -12.3.2021 pre deti navštevujúce MŠ doposiaľ a pre deti, ktorých rodičia prejavili záujem, v prevádzke budú iba 3 triedy z personálnych dôvodov,
  2. od 15.3.2021 pre všetky deti MŠ.

 

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

 

Prosíme rodičov, aby priebežne sledovali informácie, ktoré zverejní MŠVVaŠ SR.