Pokyny sú vypracované na základe Školského semaforu MŠVVaŠ SR v súlade s platnými zákonmi, uzneseniami vlády, vyhláškami, opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR:

 • Rúško: rodič a všetky osoby vstupujú do priestorov materskej školy s prekrytím horných dýchacích ciest. Výnimku majú deti do 6 rokov.
 • Ruky: všetky vstupujúce osoby používajú dezinfekciu rúk.
 • Odstup: do šatne je umožnený vstup najviac dvom rodičom a ich deťom s minimálnym zdržiavaním sa v jej priestoroch.
 • Ranný filter: pedagogický alebo riaditeľkou poverený zamestnanec vykonáva ranný filter spolu s meraním telesnej teploty.
 • Bezpríznakovosť: pred prvým vstupom do materskej školy – 2.9.2021 rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1). Dieťa s príznakmi zostáva doma. Ak rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
 • Bezpríznakovosť po 3 dňoch neprítomnosti: po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane víkendov a sviatkov predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1). Toto Vyhlásenie v zelenom okrese predkladá na základe odporúčania MŠ SR, v oranžovom a červenom povinne na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat.
 • Ospravedlnenie rodičom: rodič svojím rozhodnutím ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • OČR: rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa. Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR nemá.

Bezodkladná povinnosť rodiča informovať triednu učiteľku:

 • v prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID -19 (bol v úzkom kontakte s osobou  pozitívnou na COVID-19), dieťa nenavštevuje materskú školu,
 • v prípade karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva, dieťa nenavštevuje materskú školu,
 • v prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním.
 • Aktivity: materská škola neorganizuje: školu v prírode, výlety, exkurzie, športový výcvik a spoločné školské aktivity.
 • Prevádzka materskej školy: podľa COVID Automatu bude škola  otvorená vo všetkých farbách okresov.