Na základe schváleného VZN č. 9/2021 dňa 27. 10. 2021 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov dochádza k zmenám od 1. 1. 2022 a to následovne:

  • dieťa vo veku 2 a viac rokov - 18,-- € /mesačne
  • počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ denne sumou 2,-- € na jedno dieťa