Aktuality

Zápis

Zápis

do Materskej školy Švermova 1 v Sabinove, na školský rok 2024/2025 v termíne

od 2.5.2024 do 22.5.2024

Žiadosti  si môžete stiahnuť z webového sídla materskej školy https://mssvermova.sk/aktuality/na-stiahnutie1  a zaslať osobne, poštou na adresu MŠ Švermova č.1, 083 01 Sabinov

 Kontakt: 0905 210 533

Podmienky prijatia - v prílohe

2 % z dane

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. Ak neviete komu darovať 2 percentá z dane, prosíme, DARUJTE ICH NÁM - NÁŠMU A VÁŠMU OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Oznámenie o prerušení prevádzky

Oznámenie o prerušení prevádzky

Rezortný deň - dňa 27.3.2027 bude prerušená prevádzka v MŠ

viac v prílohe

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sabinov

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sabinov

č. 11/2023 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

v prílohe

Prevádzka

Prevádzka

Od 27. 12. - 29. 12. 2023 z dôvodu nízkeho záujmu zo strany zákonných zástupcov detí bude prevádzka MŠ so súhlasom zriaďovateľa prerušená.

Od 2.1.2024 do 5.1.2024  bude v MŠ Švermova v prevádzke jedna (1) trieda iba pre nahlásené deti z Materskej školy Švermova a z Materskej školy 9. mája.

Vítame Vás v materskej škole

Vítame Vás v materskej škole

Vážení rodičia, Vaše dieťa nastúpi do materskej školy 4.9.2023. Prevádzka začína 6:30 h do 16:30 h v každej triede. Budova materskej školy sa zatvára ráno o 8:00 h a otvára 15:15 h.

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried nájdete vo vstupe Hlavného vchodu.

A čo Vaše dieťa potrebuje?

 • vhodné prezuvky,
 • pohodlné oblečenie,
 • náhradné veci v skrinke (ak to rodič uzná za vhodné),
 • pyžamo,
 • ďalšie informácie u učiteľky v tirede

Žiadame rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom alebo iniciálkami.

Letné prázdniny 2022/23

Letné prázdniny 2022/23

Rozhodnutie o prerušení prevádzky / uzatvorení  prevádzky  materských škôl
v čase letných prázdnin v školskom roku 2022/2023

Primátor mesta Sabinov ako najvyšší výkonný organ mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ materských škôl v meste Sabinov, v súlade so  zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 11/2022  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

 VZN Mesta Sabinov o poplatkoch

VZN Mesta Sabinov o poplatkoch

Milí rodičia, od 1.1.2023 vstúpilo do platnosti VZN Mesta Sabinov o poplatkoch, ktoré sa nás týka. Preto Vám sprostredkovávam výňatok z daného VZN, aby ste vedeli, ako sa zmenili poplatky pre Vaše dieťa v MŠ od nového roku.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

mesta Sabinov

č. 11/2022 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

Lyžiarska škola Tučniačik

Lyžiarska škola Tučniačik

Termín lyžiarskej školy sa presúva na druchú polovicu masiaca január !!!

Pokyny:

 • čaká sa na vhodné počasie a pokyny vedúceho lyžiarskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa si môžete vybaviť kedykoľvek u svojho pediatra.

Adresa

 • MATERSKÁ ŠKOLA

  ŠVERMOVA 1

  083 01 SABINOV

+421 905 210 533

Školská jedáleň : +421 51 452 2952

Detaily školy

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Gabriela Križanová
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 5
 • Počet detí: 110 (v šk. roku 2023/24)
 • Výška mes. príspevku: 25 EUR
 • EDUID: 100013264

Rozhodnite 2%

Obchodné meno alebo názov:

KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo:

ŠVERMOVA 636/1

083 01 SABINOV