UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes82
Včera112
Za týždeň194
Za mesiac1877

Materská škola na ulici Švermovej v Sabinove je rozpočtovou organizáciou bez právnej subjektivity, zriaďovateľom ktorej je mesto Sabinov. MŠ je 5-triednou školou s celodennou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Materská škola je situovaná v centre mesta. Navštevuje ju priemerne 110 detí vo veku od 3 - 6 rokov. O ich pohodu a spokojnosť sa stará 11 plne kvalifikovaných pedagógov a 7 prevádzkových zamestnancov.
Obrázok školy

 

Najvyšším kurikulárnym dokumentom našej materskej školy je od septembra 2010 Školský vzdelávací program „Hravo-zdravo".

 

.

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Gabriela Križanová    riaditeľka školy
Jitka Cseplöová zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Dana Olejárová učiteľka
Mgr. Jana Kostolníková učiteľka
Marta Dačová učiteľka
Palmíra Fedorová učiteľka
Bc. Dušana Kukučková učiteľka
Anastázia Korinková učiteľka
Gabriela Lompartová učiteľka
Ľubica Šimčíková učiteľka
Mgr. Alexandra Olejníková učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Filoména Verešpejová       vedúca školskej jedálne
Sylvia Kočišová školníčka
Mária Grešová prevádzkový zamestnanec
Andrea Randlová prevádzkový zamestnanec
Marta Tarasovičová prevádzkový zamestnanec
Darina Sabolíková zamestnanec ŠJ
Jana Gaľová zamestnanec ŠJ
Ľudmila Lokajová zamestnanec ŠJ
...aby u nás bolo všetkým dobre.

...aby sme spoločne poznávali, prežívali a tvorili

v zdravom a hravom prostredí.

Názov školského vzdelávacieho programu Hravo - zdravo je spojením dvoch slov hra a zdravie. Tieto dve slová zároveň vyjadrujú aj poslanie našej materskej školy.

Hra - aj keď sa dieťa nehrá v každom veku rovnako, je preňho najprirodzenejšou činnosťou. Hra napomáha vývinu osobnosti dieťaťa, zdokonaľuje koncentráciu pozornosti, rozvíja a zdokonaľuje senzomotorickú, myšlienkovo-rečovú a sociálnu zdatnosť, pôsobí emocionálne, učí ho vnímať a milovať krásu a život okolo seba. Hru viacerí autori označujú za formu činnosti, ktorá sa líši od práce aj od učenia a zároveň disponuje viacerými aspektami: poznávacím, precvičovacím, emocionálnym, pohybovým, motivačným, tvorivým, fantazijným, sociálnym, rekreačným, diagnostickým, terapeutickým. Hra je pre učiteľa materskej školy významným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku a zároveň aj významnou výchovno - vzdelávacou metódou. Hra bude preto pre ŠkVP Hravo - zdravo najprirodzenejším spôsobom učenia a učenia sa dieťaťa.

Čítať ďalej...